Opleiden, ontwikkelen en onderzoeken

Twee lachende kinderen in de klas

Alle leerlingen verdienen goed onderwijs. Daarvoor is nodig dat het onderwijs zich blijft ontwikkelen. Dat geldt ook voor leraren en schoolleiders. De leerling kan niet zonder leraren en schoolleiders die goed zijn opgeleid en zich blijven bijscholen. Sterker nog, de kwaliteit van de leraar is van cruciaal belang voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarom is het belangrijk dat schoolbesturen hierin investeren. Onderwijsonderzoek in en om de school draagt bij aan de ontwikkeling van scholen als geheel.

Academische omgeving van het primair onderwijs

De leraar en zijn school zijn de sleutel tot het blijvend verbeteren van het hele onderwijs. Duurzame onderwijsontwikkeling veronderstelt daarnaast dat scholen nieuwe (wetenschappelijke) kennis benutten. En ook dat wetenschappelijk onderzoek gebeurt op basis van vragen uit de scholen. Een academische omgeving voor de scholen kan daarbij helpen.

Ambities

Het beste onderwijs wordt geleverd door scholen die zich bewust blijven verbeteren en ontwikkelen. Van voldoende naar goed, van goed naar beter. De ambitie van de PO-Raad is dat iedere school in het primair onderwijs brede schoolteams kent met bekwame leraren die hun instructie op diverse leerlingen kunnen afstemmen en tegelijkertijd allemaal ook een eigen expertise hebben. Waar de ene leraar zich extra ontwikkelt in het lesgeven aan kinderen met speciale behoeften, kan de ander onderzoeksvaardigheden meebrengen. Startende leraren werken met behulp van een coach aan hun vaardigheden en zijn binnen drie jaar tijd basisbekwaam. Alle leraren werken aan hun professionaliteit en streven ernaar om vakbekwaam te worden. Ook alle schoolleiders eveneens aan hun professionele ontwikkeling en zijn geregistreerd in het schoolleidersregister.

Ook opbrengstgericht werken is een must voor scholen om zich blijvend te verbeteren en te zorgen voor kwaliteit. Daarom is het van belang dat scholen en hun leraren weten hoe ze resultaten kunnen evalueren, analyseren en hoe ze moeten reflecteren. Daarvoor is nodig dat onderzoek wordt gedaan en dat (wetenschappelijke) kennis wordt benut.

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad faciliteert schoolbesturen bij het voeren van goed HRM-beleid waarin de ontwikkeling van leraren en schoolleiders een belangrijke rol speelt. Ze ontwikkelt daarvoor onder meer diverse tools en maakt daarover ook afspraken met de vakbonden in de CAO PO.
Ze stimuleert daarnaast dat schoolbesturen, pabo’s en universiteiten samenwerken, werkt mee aan pilots voor een universitaire lerarenopleiding voor het basisonderwijs en bevordert dat vragen uit het primair onderwijs op de onderzoeksagenda komen.

Meer weten?

Meer informatie over dit thema is te vinden in de diverse bijbehorende hoofdstukken. Informatie over de ontwikkeling van schoolbesturen, is te vinden bij het thema Goed bestuur.

Leden van de PO-Raad met vragen over dit thema kunnen contact opnemen met de Helpdesk.

Laatste nieuws

Agenda

Komende evenementen

Meer agenda-items

Kennisrotonde over onderwijs

Onderwijsprofessionals met vragen over de onderwijspraktijk kunnen terecht bij de Kennisrotonde. Dit online loket beantwoordt vragen op basis van wetenschappelijke kennis.

Veelgestelde vragen

 • Mag een zij-instromer het opleidingstraject in het praktijkonderwijs volgen?

  Het levert geen probleem op als een zij-instromer het opleidingstraject in het praktijkonderwijs volgt en niet in het basisonderwijs of speciaal (basis)onderwijs. Een leraar met een Pabogetuigschrift is bevoegd om les te geven in het praktijkonderwijs. De stage kan dus prima binnen het praktijkonderwijs gevolgd worden, later is het mogelijk om evt. ook in het (speciaal) basisonderwijs te werken.

 • Hoe moeten schoolbesturen omgaan bij de gegevenslevering voor het lerarenregister met leraren die aangeven géén levering van hun persoonsgegevens te willen?

  Leraren zijn vooralsnog niet verplicht om zich in te schrijven in het register, anders gezegd: de naleving van de wettelijke verplichting tot registratie wordt niet actief gehandhaafd zolang er geen herregistratiecriteria zijn vastgesteld. Leraren die voorlopig geen gebruik willen maken van de portfoliofunctie van het lerarenregister, hoeven daarvoor niet bij hun schoolbestuur aan te kloppen. Zij kunnen zelf afzien van het completeren van de gegevens en zo de portfoliotool niet ontsluiten.

  Dit besluit van minister Arie Slob doet niet af aan de verplichting voor gegevenslevering voor schoolbesturen; die is niet vrijwillig. PO-Raad, VO-raad en MBO Raad vinden het onbegrijpelijk dat Slob vasthoudt aan de verplichte levering van lerarengegevens door schoolbesturen voor een lerarenregister dat voor onbepaalde tijd is uitgesteld. De uiterste datum om de personele gegevens van alle leraren aan te leveren is wel verschoven naar uiterlijk 31 december 2018.

 • Hoe verhoudt gegevenslevering voor het lerarenregister zich tot de voorwaarden zoals gesteld in de AVG?

  De Wet beroep leraren en het daarop gebaseerde Besluit gegevenslevering zijn wat betreft de verwerking van persoonsgegevens door OCW beide uitvoerig getoetst aan onder meer de beginselen van noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit om te bepalen of een inperking op de bescherming van persoonsgegevens, waar ook de AVG op ziet, is gerechtvaardigd.

  De AVG bepaalt voorts dat gegevensverwerking gerechtvaardigd is als het doel van de verwerking te baseren is op ten minste één van de zes AVG grondslagen. Het nakomen van een wettelijke verplichting is zo’n grondslag. Dat de Wet beroep leraren nog niet volledig in werking is, doet er niet aan af dat de gegevenslevering door scholen aan DUO op een wettelijke grondslag berust.