Opleiden, ontwikkelen en onderzoeken

Twee lachende kinderen in de klas

Alle leerlingen verdienen goed onderwijs. Daarvoor is nodig dat het onderwijs zich blijft ontwikkelen. Dat geldt ook voor leraren en schoolleiders. De leerling kan niet zonder leraren en schoolleiders die goed zijn opgeleid en zich blijven bijscholen. Sterker nog, de kwaliteit van de leraar is van cruciaal belang voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarom is het belangrijk dat schoolbesturen hierin investeren. Onderwijsonderzoek in en om de school draagt bij aan de ontwikkeling van scholen als geheel.

Academische omgeving van het primair onderwijs

De leraar en zijn school zijn de sleutel tot het blijvend verbeteren van het hele onderwijs. Duurzame onderwijsontwikkeling veronderstelt daarnaast dat scholen nieuwe (wetenschappelijke) kennis benutten. En ook dat wetenschappelijk onderzoek gebeurt op basis van vragen uit de scholen. Een academische omgeving voor de scholen kan daarbij helpen.

Ambities

Het beste onderwijs wordt geleverd door scholen die zich bewust blijven verbeteren en ontwikkelen. Van voldoende naar goed, van goed naar beter. De ambitie van de PO-Raad is dat iedere school in het primair onderwijs brede schoolteams kent met bekwame leraren die hun instructie op diverse leerlingen kunnen afstemmen en tegelijkertijd allemaal ook een eigen expertise hebben. Waar de ene leraar zich extra ontwikkelt in het lesgeven aan kinderen met speciale behoeften, kan de ander onderzoeksvaardigheden meebrengen. Startende leraren werken met behulp van een coach aan hun vaardigheden en zijn binnen drie jaar tijd basisbekwaam. Alle leraren werken aan hun professionaliteit en streven ernaar om vakbekwaam te worden. Ook alle schoolleiders eveneens aan hun professionele ontwikkeling en zijn geregistreerd in het schoolleidersregister.

Ook opbrengstgericht werken is een must voor scholen om zich blijvend te verbeteren en te zorgen voor kwaliteit. Daarom is het van belang dat scholen en hun leraren weten hoe ze resultaten kunnen evalueren, analyseren en hoe ze moeten reflecteren. Daarvoor is nodig dat onderzoek wordt gedaan en dat (wetenschappelijke) kennis wordt benut.

Wat doet de PO-Raad?

De PO-Raad faciliteert schoolbesturen bij het voeren van goed HRM-beleid waarin de ontwikkeling van leraren en schoolleiders een belangrijke rol speelt. Ze ontwikkelt daarvoor onder meer diverse tools en maakt daarover ook afspraken met de vakbonden in de CAO PO.
Ze stimuleert daarnaast dat schoolbesturen, pabo’s en universiteiten samenwerken, werkt mee aan pilots voor een universitaire lerarenopleiding voor het basisonderwijs en bevordert dat vragen uit het primair onderwijs op de onderzoeksagenda komen.

Meer weten?

Meer informatie over dit thema is te vinden in de diverse bijbehorende hoofdstukken. Informatie over de ontwikkeling van schoolbesturen, is te vinden bij het thema Goed bestuur.

Leden van de PO-Raad met vragen over dit thema kunnen contact opnemen met de Helpdesk of contact opnemen met beleidsadviseurs Pien Verwilligen (professionalisering van leraren en schoolleiders) of Nienke van der Steeg (academische schoolomgeving).

Laatste nieuws

Kennisrotonde over onderwijs

Onderwijsprofessionals met vragen over de onderwijspraktijk kunnen terecht bij de Kennisrotonde. Dit online loket beantwoordt vragen op basis van wetenschappelijke kennis.

Netwerk Professionalisering

Schoolleiderskamer

De Schoolleiderskamer is een groep schoolleiders die advies geeft en kennis deelt over de ontwikkeling van schoolleiders.

Veelgestelde vragen

 • Mag iemand met een eerste of tweede graads lesbevoegdheid als groepsleerkracht werken in het primair onderwijs?

  Nee, deze werknemer is niet bevoegd als groepsleerkracht. Hiervoor dient een werknemer te beschikken over een PABO-diploma (zie artikel 3, lid 1 onder b WPO). Betrokkene kan bijvoorbeeld wel als vakleerkracht ingezet worden. Denk hierbij aan een werknemer met een bevoegdheid voor Engels, deze werknemer kan dan wel als vakleerkracht Engels worden ingezet.

 • Is een lerarenondersteuner met een succesvol afgeronde EVC-procedure bevoegd om voor de klas te staan als groepsleerkracht?

  Nee, een afgeronde EVC-procedure leidt niet tot een bevoegdheid. De EVC-procedure kan wel helpen bij het verkort volgen van de pabo of een zij-instroomtraject. De opleiding bepaalt welke competenties meegenomen kunnen worden in het opleidingstraject.

 • Zijn er financiële sancties van OCW te verwachten wanneer je als schoolbestuur de doelstelling van de functiemix niet haalt?

  De middelen voor de functiemix zijn opgenomen in de lumpsumbekostiging van het schoolbestuur. Hoewel op sectorniveau de doelstellingen niet in zijn geheel zijn gehaald, worden de middelen niet teruggevorderd.

  In de CAO PO blijven de doelstellingen wel staan. Dit betekent dat een schoolbestuur zich wel moet inspannen om de doelstellingen te behalen. Zie ook dit artikel over de functiemix en personeelsbeleid